Giuliana Leme se abriu toda pro marmanjo meter no seu rabinho!